2015

145 kryss:

Alfågel
Backsvala
Bergand
Bergfink
Berguv
Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Bronsibis
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Busksvätta
Domherre
Drillsnäppa
Duvhök
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Grönsiska
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kaspisk trut
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre hackspett
Mindre sångsvan
Mosnäppa
Näktergal
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skogsduva
Skrattmås
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Smådopping
Småskrake
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Stäppörn
Större hackspett
Större strandpipare
Svarthätta
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädkrypare
Turkduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängspiplärka
Ärtsångare

2014

122 kryss:

Bergfink
Björktrast
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Domherre
Dubbeltrast
Duvhök
Ejder
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Havstrut
Havsörn
Hämpling
Härmsångare
Kaja
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Ladusvala
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Myrspov
Näktergal
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pungmes
Ringduva
Rosenfink
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rörhöna
Salskrake
Skata
Skedand
Skogsduva
Skrattmås
Skäggdopping
Skärfläcka
Småskrake
Småtärna
Snatterand
Sothöna
Sparvhök
Stare
Steglits
Stenskvätta
Stjärtmes
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Större hackspett
Svartbent strandpipare
Svarthätta
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Törnskata
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare

2013

91 kryss:

Bivråk
Björktrast
Blåmes
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Drillsnäppa
Ejder
Enkelbeckasin
Fasan
Fiskmås
Gluttsnäppa
Gravand
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Grönsiska
Gulärla
Gök
Halsbandsflugsnappare
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Kaja
Kanadagås
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kråka
Kungsörn
Kärrsnäppa
Ladusvala
Lavskrika
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre korsnäbb
Myrspov
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Ringtrast
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödstjärt
Rörhöna
Sidensvans
Sjöorre
Skata
Skogssnäppa
Skrattmås
Skärfläcka
Sothöna
Sparvhök
Stare
Steglits
Stenskvätta
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Större strandpipare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Talgoxe
Taltrast
Tamduva
Tofsvipa
Tornfalk
Tonseglare
Trana
Trädkrypare
Trädpiplärka
Turkduva
Vigg
Vit stork
Vitvingad trut
Ängspiplärka

2012

80 kryss:

Backsvala
Bergfink
Bivråk
Björktrast
Blåmes
Bläsand
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Ejder
Fasan
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Grågås
Gråhakedopping
Gråhuvad sparv
Gråhäger
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Gärdsmyg
Havstrut
Hussvala
Hämpling
Kaja
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kråka
Ladusvala
Lövsångare
Mindre hackspett
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Ringduva
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rörhöna
Silltrut
Skata
Skedand
Skrattmås
Skäggmes
Skärfläcka
Småskrake
Sothöna
Stare
Steglits
Storskarv
Storskrake
Strandskata
Större strandpipare
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Talgoxe
Taltrast
Tofsvipa
Tornfalk
Trana
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Ängspiplärka

Krysslistan

225 kryss:

Senaste kryss: Brun glada, 15 september 2017, Skanörs ljung.

Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake

Orre

Rapphöna
Fasan

Storlom
Svartnäbbad islom

Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping

Havssula

Storskarv

Rördrom
Ägretthäger
Gråhäger

Vit stork

Bronsibis

Bivråk
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Större skrikörn
Stäppörn
Kungsörn

Fiskgjuse

Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk

Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna

Trana

Strandskata

Skärfläcka

Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa

Kustsnäppa
Sandlöpare
Rödhalsad snäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Rödbena
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa

Kustlabb

Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Vitvingad trut
Havstrut
Dvärgmås

Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna

Tordmule

Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva

Gök

Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Jorduggla
Pärluggla

Tornseglare

Kungsfiskare

Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett

Trädlärka
Sånglärka

Backsvala
Ladusvala
Hussvala

Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla

Sidensvans

Strömstare

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast

Härmsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel

Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes

Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Pungmes

Sommargylling

Törnskata
Varfågel

Nötskrika
Lavskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp

Stare

Gråsparv
Pilfink

Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck

Snöparv
Gråhuvad sparv
Gulsparv
Sävsparv
Kornsparv